Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry

 

Strona główna

Protokoły z posiedzeń

Terminy posiedzeń

Regulamin organizacyjny

 Komunikaty

Pliki do pobrania

 

Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisty i Górnej Odry przy dyrektorze RZGW Gliwice

 

Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry utworzone zostały przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie art. 100 - 101 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /art. 3-4 Ustawy/; (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne /§ 4 Rozporządzenia/; (Dz. U. Nr 232, póz. 1953).

Są to organy opiniodawczo - doradcze dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w zakresie działania których znajduje się (w szczególności) wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami w przyporządkowanych im regionach wodnych tj.:

• projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego,

• projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,

• projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

• planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych,

• projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,

• projektów programów mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (o których mowa w art. 84 ustawy - Prawo ochrony środowiska),

• gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Rada składa się z 30 członków - powoływanych przez Ministra Środowiska - na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Na członka Rady powołana może być osoba, która daje rękojmię prawidłowego/efektywnego pełnienia przyjętych na siebie obowiązków - w zgodzie z normami prawnymi, a także wykazuje dobrą znajomość problemów regionu wodnego. Członkowie rady powoływani są na 4-letnią kadencję.

W razie zaistnienia potrzeby, powstawać mogą stałe lub doraźne komisje albo zespoły składające się z członków Rady - do pracy w przedmiotowych komisjach/zespołach zapraszane mogą być również osoby spoza składu Rady.

Do zgłaszania swoich kandydatów powoływana inprincipio ustawa upoważnia:

• organy samorządu terytorialnego,

• organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną,

• zakłady korzystające z wód,

• właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa.

Odwołać członka Rady przed upływem jego kadencji może Minister Środowiska (na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę).

Wydatki związane z działalnością Rad regionu wodnego (konieczne dla realizacji zadań) pokrywane będą ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Członkom Rad oraz zapraszanym na posiedzenia specjalistom zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie przysługuje zwrot diet, kosztów podróży i noclegów.

Obsługę biurową Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 


Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły

 

 1. Bernard Szweda (Sejmik Województwa Śląskiego - radny)

 2. Antoni Waleczek (Sejmik Województwa Śląskiego - radny)

 3. Wiesław Maras (Członek Zarządu Województwa Śląskiego)

 4. Kazimierz Buczyński (Rada Powiatu Będzińskiego – radny; Dyrektor Naczelny- Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie)

 5. Barbara Koral (Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała – Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa)

 6. Henryk Kasza (pracownik naukowy – prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej)

 7. Józef Ochel (pracownik Wydziału Zdrowia i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice)

 8. Ireneusz Krzykawski (oficer pożarnictwa)

 9. Franciszek Krupa (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Katowice; Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gliwicach)

 10. Antoni Pucher (Członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej)

 11. Janusz Nazarewicz (Dyrektor Techniczny Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o.)

 12. Andrzej Siudy (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów; kierownik zbiornika Goczałkowice)

 13. Krzysztof Filipek („AQUA” S.A. Bielsko-Biała)

 14. Janusz Stec (Zastępca Dyrektora Technicznego Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu)

 15. Dorota Kubicka (Kompania Węglowa S.A. Katowice; pracownik Departamentu Produkcji)

 16. Tadeusz Zuber (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – wiceprzewodniczący Komicji Rady Izby ds. środowiska oraz Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Katowice)

 17. Andrzej Pilarczyk (Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu – pracownik naukowy)

 18. Ewa Filipek (Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bytomiu)

 19. Dariusz Nóżka (Urząd Miejski Orzesze – specjalista ds. ochrony środowiska)

 20. Ryszard Łukawski (Urząd Miejski w Sosnowcu – Zastępca Prezydenta Miasta)

 21. Jan Poloczek (Gmina Wisła – pracownik Urzędu Miejskiego)

 22. Karol Łukaszek (pracownik Urzędu Miasta)

 23. Jerzy Kazimierz Lisecki (Rada Miejska NOT FSNT Gliwice)

 24. Wiktor Pawlik (Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)

 25. Ryszard Jakubowski (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach)

 26. Piotr Cofałka (Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski – kierownik Zakładu Wód w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)

 27. Tomasz Król (Zarząd Związku Producentów Ryb – właściciel gospodarstwa rybackiego)

 28. Arkadiusz Włoszek (Zastępca Burmistrza Gminy Brzeszcze – pracownik samorządowy)

 29. Józef Kaczmarczyk (Urząd Gminy Klucze - Zastępca Wójta)

 30. Jan Książek (Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Starostwo Powiatowe w Olkuszu)

 


Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry

 

 1. Wiesław Maras (Członek Zarządu Województwa Śląskiego; Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury);

 2. Joachim Nowak (kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach)

 3. Adam Hajduk (Wicestarosta Powiatu Raciborskiego)

 4. Grażyna Skałuba-Ossolińska (Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Cieszyńskiego)

 5. Ryszard Trzebuniak (Rada Miejska w Gliwicach - radny)

 6. Ewa Koprek (podinspektor ds.. melioracji i ochrony środowiska – Urząd Miejski w Toszku)

 7. Roksana Burzak (pracownik Urzędu Gminy Rudziniec)

 8. Wolfgang Kroczek (kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska, geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Krzyżanowice)

 9. Władysław Masełko (inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Miasta Kuźnia Raciborska)

 10. Alicja Bukowska (Kompania Węglowa S.A.)

 11. Wiktor Pawlik (Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)

 12. Zygmunt Junka (Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. – Dyrektor Zakładu Usług)

 13. Ryszard Jakubowski (Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach)

 14. Henryk Błażusiak (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice)

 15. Jadwiga Wróbel (kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji w Urzędzie Miasta Kietrz)

 16. Edgar Bronicki (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Powiatu w Tarnowskich Górach)

 17. Wanda Krawczyk (inspektor ds. gospodarki wodnej w Urzędzie Miasta Sośnicowice)

 18. Walenty Jurkowski (wiceprzewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi)

 19. Piotr Cofałka (Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski – kierownik Zakładu Wód w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)

 20. Henryk Ligęza (zastępca kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – Oddział w Krapkowicach)

 21. Stanisław Majcher (zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu)

 22. Karolina Gorzelnik (Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy Ujazd)

 23. Mieczysław Chodorowski (JBU Energetyka – kierownik wydziału Wodno-Ściekowego; Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.;)

 24. Jan Broda (Dyrektor Zakładu Doświadczalnego PAN w Gołyszu)

 25. Ryszard Gołębowski (pracownik samorządowy – Zastępca Wójta Gminy Bierawa)

 26. Danuta Bajak (Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu)

 27. Herbert Czaja (Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu)

 28. Stanisław Staniszewski (Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Opolu)

 29. Sebastian Rabiej (inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu)

 30. Józef Gryt (Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie)

 

TOP